นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สวัสดีมือถือ (www.sawasdeemobile.com) ให้ความสำคัญและส่งเสริมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อทางเราเป็นอย่างมาก สวัสดีมือถือจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ทางเราโดยสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อสอบถามเราได้ผ่านทาง E-mail

ข้อมูลส่วนตัวที่สวัสดีมือถือเก็บรวบรวมจากท่าน

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับทางสวัสดีมือถือ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางเราในช่องทางอื่น เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่า ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 •      ชื่อ – สกุล
 •      ที่อยู่เพื่อจัดส่ง
 •      อีเมล
 •      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 •      ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาติ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่าให้ตรงกับปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ทางสวัสดีมือถือขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใดๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลภายนอก แก่ทางสวัสดีมือถือ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่าได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่ท่านได้แชร์และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผูัอื่น ให้กับทางสัวสดีมือถือ เพื่อให้สวัสดีมือถือได้จัดเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หาดท่านใช้สำหรับบัญชีสวัสดีมือถื โดยผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียบัญชีอื่นหรือการเชื่อมโยงบัญชีสวัสดีมือถือกับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่าน หรือการใช้โซเชียลมีเดียของสวัสดีมือถือในรูปแบบอื่น สวัสดีมือถือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่าได้สมัครใจให้ไว้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียตามนโยบายของผู้ให้บริการ และทางเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มของสวัสดีมือถือ
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มของสวัสดีมือถือ
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านทางแพบตฟอร์มของสวัสดีมือถือ (เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน)
 • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน
 • เพื่อใช้ยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกียวข้องกับการชำระเงินของท่าน
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของสวัสดีมือถือบนแพลตฟอร์มของสวัสดีมือถือ

ในกรณียกเว้น ทางเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากทางเรามีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากทางเราต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอ

ทางสวัสดีมือถืออาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง เพื่อบริหารจัดการบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย และคำร้องขอตามที่ทางสวัสดีมือถือเห็นว่าจำเป็น

ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบรรดาบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น

การเพิกถอนความยินยอม และการให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อได้ที่ services@sawasdeemobile.com

หากท่านไม่ยินยอมให้ทางสวัสดีมือถือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทางเราอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่าได้อีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของท่าน ทางสวัสดีมือถือขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและเยียวยาทางกฏหมายดังกล่าว

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าอื่นๆ ในการบริการ

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางสวัสดีมือถือได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางสวัสดีมือถือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่อีเมลล์ services@sawasdeemobile.com ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกบันทึกไว้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สวัสดีมือถือจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากท่านไว้อย่างปลอดภัย เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย :

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการใช้
 • ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน หากท่านปล่อยรหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่ให้ไว้กับทางเรา นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อกฏหมายบางประการในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านสุ่มเสียงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อกับทางสวัสดีมือถือทันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน